Näin purkumateriaalin voi hyödyntää maarakentamisessa – tee kartoitus jo suunnitteluvaiheessa
Asiantuntija-artikkelit

Osa 5: Näin purkumateriaalin voi hyödyntää maarakentamisessa tee kartoitus jo suunnitteluvaiheessa 

Purkukohteista vapautuvien materiaalien käyttö maarakentamisessa säästää luonnonvaroja ja vähentää hiilipäästöjä. Purettavan materiaalin kelpoisuus on tutkittava tarkasti, jotta se voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla, kirjoittaa Salla Vuorinen.

Oletko purkamassa rakennusta ja haluat uusiokäyttää siitä syntyvän betonimurskeen alueellasi? Tai haluatko kenties korvata maarakentamisessa luonnon kiviainekset muualta tuotavalla uusiomateriaalilla? Ehkäpä haluat toimia kestävän kehityksen mukaisesti ja toimittaa eteenpäin rakennusmateriaalin, jota et itse voi hyödyntää alueellasi.

Purkukohteista vapautuvia rakennusmateriaaleja hyödyntämällä voimme vähentää neitseellisten luonnonvarojen käyttöä, sekä kuljetusten tuomia ilmastohaittoja ja energiankulutusta. Siksi purkumateriaalien hyödyntäminen rakennettavassa kohteessa on usein sekä ympäristön että kustannusten kannalta paras ratkaisu.

Huomioi nämä seikat, kun haluat hyödyntää purkumateriaalia:

1. Kartoita purkumateriaali heti aluksi

Purkumateriaalin eli betoni- tai tiilimurskeen mahdollista hyödyntämistä tulevassa rakentamisessa kannattaa miettiä ja kartoittaa jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Voimme tehdä silloin purettaville rakenteille myös tarvittavat tutkimukset.

Arvioimme suunnitteluvaiheessa, riittääkö purkumateriaalin hyödyntämiseen MARA-asetuksen mukainen rekisteröinti-ilmoitus vai tarvitaanko ympäristölupa. Mikäli asetusten mukaiset vaatimukset täyttyvät, teemme tarvittavan rekisteröinti-ilmoituksen. Tämä on nopea ja tehokas keino materiaalien uudelleen hyödyntämiseen.

Jos asetuksen vaatimat ehdot eivät täyty, voimme etsiä muita keinoja purkumateriaalin uudelleenkäyttämiseen erikseen haettavalla ympäristöluvalla. Ympäristölupa tulee hakea myös, jos halutaan kasvattaa hyödynnettävän materiaalin kerrospaksuutta. On hyvä huomata, että ympäristöluvan käsittely vie oman aikansa.

Ennen purkamisen aloittamista on tärkeä tutkia ja tunnistaa rakenteissa mahdollisesti olevat haitta-aineet, jotta hyödynnettävä materiaali ei kontaminoidu. Teemme liukoisuus- ja pitoisuustutkimukset aina kohdekohtaisesti ja asetusten mukaisesti.

2. Näin hyödynnät betonimurskeen

Betonimurske soveltuu muun muassa pysäköintialueiden, katujen, urheilukenttien ja putkikaivantojen rakenteisiin sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteisiin. Pääsääntö on, että käyttökohteet tulee peittää tai päällystää.

Betonimurskeen käytöstä on määritelty valtioneuvoston ns. MARA-asetuksessa, joka tuli voimaan 2018. Se helpottaa ja tehostaa uusiomateriaalin käyttöä kevennetyllä prosessilla, jos asetuksen ehdot täyttyvät:

  • Sallittu murskekerroksen paksuus
  • Laadunhallinta
  • Etäisyys suhteessa vesistöihin ja pohjaveteen
  • Haitallisten aineiden raja-arvot

Hyödynnettävän purkumateriaalin on lisäksi täytettävä maanrakennuskohteen rakennusosien tekniset ja toiminnalliset vaatimukset. Rakenteesta purettu ja murskattu betoni soveltuu yleisesti hyödynnettäväksi maanrakentamisessa rakenteen jakaviin ja kantaviin kerroksiin sekä täyttömateriaaliksi. Lue lisää: Uusiomaarakentaminen

Näin purkumateriaalin voi hyödyntää maarakentamisessa – tee kartoitus jo suunnitteluvaiheessaPurkukohteiden materiaalien hyödyntäminen maarakentamisessa säästää luonnonvaroja ja vähentää hiilipäästöjä. Betoni- ja tiilimurskeesta tutkitaan aina myös mahdolliset haitta-aineet. Betonimursketta voidaan käyttää muun muassa pysäköintialueiden, katujen, urheilukenttien ja putkikaivantojen rakenteisiin, sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteisiin.

3. Tutki ja erottele haitta-aineet ja epäpuhtaudet

Purkutyön aikana betonirakenteista erotellaan pois haitta-aineet, vaaralliset jätteet tai muut betonin hyödyntämistä heikentävät materiaaleja sisältävät osat. Mahdolliset haitta-ainepitoiset materiaalit toimitetaan luvanvaraiseen jätteenkäsittelypaikkaan. Asiantuntijamme auttavat löytämään kustannuksiltaan edullisimman vaihtoehdon.

Hyödynnettävästä betonista erotellaan raudat ja muut epäpuhtaudet, jonka jälkeen se murskataan haluttuun palakokoon. Teemme tarvittaessa meluilmoituksen ja hankimme ympäristöluvan, mikäli murskaus tapahtuu näitä edellyttävällä alueella.

Valmiista betoni- tai tiilimurskeesta tutkitaan vielä materiaalijakauma ja mahdolliset epäpuhtaudet sekä tehdään silmämääräinen arvio puhtaudesta. Laadunvalvontatutkimusten jälkeen murske on valmis hyödynnettäväksi. Lue lisää: Purkujätteen hyväksyntä ja kelpoisuus

Me A-Insinööreillä autamme viemään projektisi läpi. Teemme hyödyntämisselvityksen, tutkimme purettavan materiaalin kelpoisuuden ja suunnittelemme hyödynnettävän rakenteen purkumateriaalille. Hankimme myös mahdollisesti täydennykseksi tarvittavan uusiomateriaalin ja hoidamme vaadittavat asiakirjat, neuvottelut ja yhteydenpidon viranomaisten kanssa.

Kirjoittaja Salla Vuorinen työskentelee A-Insinööreissä yhdyskuntasuunnittelun alalla.

Perehdymme tässä blogisarjassa purkukartoituksen eri osa-alueisiin. Purkukartoitus auttaa selvittämään, miten purku- ja korjauskohteiden rakennusmateriaaleja voi hyödyntää uudelleen. Tulevaisuudessa kartoitusta vaaditaan kaikissa luvanvaraisissa purkuhankkeissa, jos maankäyttö- ja rakennuslain uudistus toteutuu luonnoksen kaltaisena.

Lue myös muut osat:

1. Rakennusmateriaalit kiertoon – 4 vaihetta kustannussäästöihin

2. Purkukohteen digitalisointi takaa varman, tarkan ja nopean suunnittelun

3. Asbesti ja muut haitta-aineet pois kiertokulusta – kattava kuntotutkimus säästää ympäristöä ja rahaa

4. Purkumateriaaliselvitys kertoo rakennustuotteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen mahdollisuudet

6. Hyvä kiertotaloussuunnittelu tuo isot säästöt purkuhankkeessa – 3 rahanarvoista vinkkiä

KIRJOITTAJA

Salla Vuorinen

Salla Vuorinen

suunnittelija

civil engineering

+358 40 513 4632 salla.vuorinen@ains.fi Tampere


"Purkumateriaalien hyödyntäminen rakennettavassa kohteessa on usein sekä ympäristön että kustannusten kannalta paras ratkaisu."

 

PURKUMATERIAALIN HYÖDYNTÄMISEN EDUT

  • Purkumateriaalin uusiokäyttö vähentää tarvetta käyttää neitseellisiä luonnonvaroja.
  • Kun purkumateriaali käytetään samalla alueella, kuljetusten tuomat ilmastohaitat ja energiankulutus vähenevät.
  • Purkumateriaalin hyödyntäminen rakennettavassa kohteessa on usein myös kustannusten kannalta paras ratkaisu.
  • Purkumateriaalin uusiokäyttö tukee kestävää kehitystä.