A-Insinöörit on sitoutunut tavoitteelliseen ympäristövastuun kehittämiseen.
A-Insinöörit

Laatu ja ympäristö

Motivoituneet, työstään innostuvat ja hyvinvoivat työntekijät ovat A-Insinööreissä tärkein laatutekijä ja jatkuvan parantamisen voimavara.

Jatkuva parantaminen

Projektitoimintamme ja sen kehittäminen nojaavat auditoituihin laatujärjestelmiin sekä laadun parantamiseen erikoistuneisiin asiantuntijoihin.

Rakennesuunnittelun sekä rakennuttamisen toimialoilla toimintaamme ja sen kehittämistä ohjataan laatujärjestelmillä, joille on myönnetty Rakentamisen Laatu RALA ry:n laatusertifikaatti.

Yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelun toimialalla palvelumme tuotetaan ja kehitetään ISO 9001:2015 -sertifikaatin mukaisesti. Kansainvälinen laatujärjestelmä kattaa kaikki toimialan suunnittelu-, konsultointi- ja asiantuntijapalvelut, ja se on DQS:n auditoima. 

Laatupolitiikka

Tavoitteenamme on tuottaa asiantuntemuksella arvoa asiakkaalle. Päämääränä on, että asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet toteutuvat tai ylittyvät sekä lopputuloksen että sen saavuttamiseen tarvittavan prosessin osalta. Tärkein laadun toteutumista osoittava mittarimme on asiakastyytyväisyys.

Noudatamme laatupolitiikan periaatteita taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristönäkökulmasta katsoen kestävällä tavalla. Toimimme eettisesti ja läpinäkyvästi ja pidämme lupauksemme. Sitoudumme kehittämään toimintaamme jatkuvasti.

Vastuullisuuspolitiikka

A-Insinööreissä yksilö on tärkein tekijä vastuullisuuden toteutumisessa. Siksi vastuullisuutemme perustana on työyhteisö, joka arvostaa ihmisiä ja ympäristöä, ja joka antaa jokaiselle mahdollisuuden toimia konkreettisesti kestävän tulevaisuuden eteen. Ihmisten ja tekojen kautta rakennamme kestävää elinympäristöä tavoitteellisesti ja mitattavasti yhdessä sidosryhmiemme kanssa. 

Vastuullisuuden painopisteitä asetetaan ja hallinnoidaan vuosittain päivittyvän ja raportoitavan vastuullisuusohjelman kautta.

Toimimme A-Insinöörien / AINS Groupin eettisten periaatteiden m​ukaisesti.

Ympäristöpolitiikka

Olemme sitoutuneet tavoitteelliseen ympäristövastuullisuuden kehittämiseen. Mittaamme onnistumistamme niin oman toimintamme kuin asiakastyön osalta. Noudatamme viranomaisten ja asiakkaidemme asettamia ympäristövelvoitteita, mutta tunnistamme myös vaatimukset ylittävät mahdollisuutemme vaikuttaa rakennetun ympäristön puhtauteen, turvallisuuteen ja ekologiseen kestävyyteen.

Tunnistamme merkittävät positiiviset vaikutusmahdollisuutemme ympäristölle ja yhteiskunnalle koko rakentamisen elinkaarella, siellä missä kulloinkin asiantuntijoina toimimme. Mittaamme, seuraamme ja parannamme kykyämme tuottaa positiivista vaikuttavuutta kehittämiemme ympäristökädenjälki -mittarien avulla.

Tuemme ja haastamme asiakkaitamme ympäristötavoitteiden asettamisessa ja toteuttamisessa. Työhönsä intohimoisesti suhtautuvat, motivoituneet työntekijät ovat meille tärkein ympäristövastuun toteuttamisen ja kehittämisen voimavara.

Sitoudumme ympäristöjärjestelmien jatkuvaan parantamiseen ympäristönsuojelun tason parantamiseksi.

Lue lisää vastuullisuudesta.

Henkilöstöpolitiikka

Tavoitteenamme on alan paras työpaikka kaikille. Yrityskulttuurimme perustuu kannustamiseen ja toistamme kunnioittavaan työskentelytapaan. Kehitämme toimintakulttuuriamme yhdessä henkilöstön kanssa ja tavoitteenamme on monimuotoisen, yhdenvertaisen, yksilöä arvostavan ja osallistavan työilmapiirin saavuttaminen. Sellaisen, jonka asiantuntijamme kokevat hyväksi ja johon he haluavat sitoutua.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus A-Insinöörit ryhmässä tarkoittaa sitä, että jokapäiväisessä toiminnassa jokainen voi kokea tulleensa oikeudenmukaisesti kohdelluksi ja arvostetuksi yksilönä tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain mukaisesti riippumatta iästä, sukupuolesta, alkuperästä ja kansallisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, poliittisesta toiminnasta, ammattiyhdistystoiminnasta, perhesuhteista, työkyvystä, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ulottuvat toiminnassamme mm. rekrytointiin, osaamisen kehittämiseen, palkkaukseen ja palkitsemiseen, työolosuhteisiin ja turvallisuuteen.

Tähtäämme henkilöstön osaamisen kehittämiseen, henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseen ja yrityksen toimintatapojen ja perinteiden kehittämiseen henkilöstöä osallistaen.

FIBS

FIBSin jäsenyrityksenä olemme osaltamme kehittämässä aktiivisesti vasuullisuustoimintaamme.

"Asiat vaan sujuu. Hyvä ilmapiiri!"
Asiakastyytyväisyystutkimus 2022

LAATUJÄRJESTELMÄT

 • Rakennuttaminen RALA ry:n laatusertifikaatti ja RALA-pätevyys sekä ISO9001
 • Rakennesuunnittelu RALA ry:n laatusertifikaatti
 • Civil engineering ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti ja RALA-pätevyys
 • Teollisuus- ja talotekniikka ISO9001 laatusertifikaatti
 • AW2 arkkitehdit RALA ry:n laatusertifikaatti

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT

 • Civil engineering: ISO 14001-ympäristösertifikaatti
 • Rakennuttaminen: ISO 14001-ympäristösertifikaatti
 • Rakennesuunnittelu: ISO 14001-ympäristösertifikaatti
 • Teollisuus- ja talotekniikka: ISO 14001-ympäristösertifikaatti
 • Arkkitehtisuunnittelu: ISO 14001-ympäristösertifikaatti
 • Toimialojemme ympäristöjärjestelmät ovat SB sert:n tai KIWA Inspectan sertifioimia.

Kiwa inspecta sertifikaatti FI ISO 9001 ISO 14001_lores

A-Insinöörit on Green Building Councilin (GBC) jäsen.

Edistämme Green Building Council (GBC) -verkoston jäsenenä kiinteistö- ja rakennusalan hiilineutraaliutta ja kiertotaloutta sekä kestäviä liiketoimintaratkaisuja.

Scandinavian business certification ISO 9001

Scandinavian business certification ISO 14001

Lisää palveluistamme

PALVELUT