Palvelut

Teollisuusautomaatio

Teollisuusautomaatio on laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa sähköteknisten järjestelmien saumattoman yhteistyön.

Automaatio on olennainen osa teollisuusprosessien  ja kiinteistöjen toimivuutta. Automaatiojäjestelmät voidaan yleisesti jakaa prosessiautomaatio- ja kiinteistöautomaatiojärjestelmiin, johtuen näiden erilaisista toimintavaatimuksista.

Automaatiojärjestelmän tarkoitus on kerätä kohteen mittaustiedot ja suorittaa säätö-, ohjaus- ja turvatoiminnot sekä raportit järjestelmään ohjelmoitujen määrittelyjen mukaisesti.

Automaatiojärjestelmän ohjaukseen liitetään yleensä kaikki teollisuuden tuotantoon ja/tai kiinteistöjen toimintaan vaikuttavat sähköistyksen ja automaation kenttälaitteet, esim. pumput, puhaltimet, koneet, kuljettimet, venttiilit sekä lämpötila-, paine-, virtaus- ja muut mittalaitteet. Automaatiolla saavutetaan teollisuuden prosessien ja kiinteistöjen  energiatehokas toiminta ja tarkka seuranta.

Automaatio tehostaa järjestelmien toimintaa

Automaation toteutus kattaa laajan kokonaisuuden, johon voi kuulua kaikkea automaatiojärjestelmän ja kenttäinstrumentoinnin ja sähköistyksen suunnittelusta asennukseen ja käyttöönottoon. Automaation ratkaisuilla tehostetaan ja varmistetaan kohteen sujuva toiminta kaikissa tilanteissa.

Automaation toteuttaminen vaihtelee asiakkaan tarpeiden ja projektin mukaan. Automaatiotoimitus voi olla prosessiautomaatiossa esimerkiksi suuren tehtaan toiminnan ohjaamiseen tarkoitettu järjestelmä, yksittäisesti ohjelmoitava osaprosessin logiikka tai yksittäisen laitteen liittämissuunnittelu olemassa olevaan järjestelmään. Kiinteistöautomaatiossa toimitukseen kuuluu usein yhden kiinteistön ohjaukseen ja valvontaan tarkoitettu automaatiojärjestelmä.

AUTOMAATIOSUUNNITTELUN ERIKOISOSAAMISEEMME KUULUU MUUN MUASSA:

 • Prosessiautomaatio ja instrumentointi
 • Rakennusautomaatio
 • Sähköistys
 • Tietojärjestelmät
 • Turvajärjestelmät

Automaation suunnittelua kaikkiin kohteisiin

Yleisiä prosessiautomaatiojärjestelmän käyttökohteita ovat muun muassa teollisuus- ja kunnalliset laitokset. Näissä automatisoidaan esimerkiksi teollisuuden eri tuotantoprosesseja sekä kunnallisia vesi-, lämmöntuotanto- ja jätevesiprosesseja. Teollisuusautomaatiota voidaan kuitenkin hyödyntää missä tahansa kohteessa, jossa jotakin prosessia pitää mitata, säätää tai ohjata. 

Teollisuudessa automaatiojärjestelmää tarvitaan erityisesti silloin, kun asiakkaalla on toteutettavana jokin prosessi jossa ei ole valmista ohjausjärjestelmää, tai olemassa olevaa prosessia uudistetaan tai muokataan.

Automaatiossa tarvitaan aina hyvä ja toimiva, kohteelle räätälöity järjestelmä, sekä tähän sopiva käyttöliittymä. Automaatiojärjestelmän suunnittelu ja sen eri vaiheet riippuvat aina asiakkaan projektista. Laajempaan projektiin voi kuulua esimerkiksi esi-, perus- ja toteutussuunnittelua, hardware- ja software-suunnittelua sekä käyttöönoton tehtäviä ja projektin hoitopalveluja.

Hyvä automaatiojärjestelmän ja instrumentoinnin suunnittelu on asiakkaalle räätälöity

Automaatiojärjestelmän tulee aina täyttää sille asetetut projektikohtaiset toimintavaatimukset, sekä sitä koskevat lait ja standardit. Järjestelmän pitää myös olla helppokäyttöinen ja asiakkaalle sopiva. Jos automaatio ei täytä sille asetettuja vaatimuksia, ei se myöskään voi tuottaa sitä hyötyä, jota järjestelmällä tavoitellaan.

A-insinöörien palvelut kattavat kaiken teollisuusprosessin sähköistyksestä ja kenttäinstrumentoinnin suunnittelusta automaatio- ja logiikkajärjestelmien suunnitteluun. Toteutamme toimivan, turvallisen, käyttötarkoitukseen sopivan ja standardien vaatimukset täyttävän automaation aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti – joko koko projektin automaatiosuunnitteluna tai jonkin yksittäisen osan toteutuksena.

Meillä on myös runsaasti osaamista ja kokemusta teollisuuden sähköteknisten ongelmien ratkaisuista.

MUUTA ERITYISOSAAMISTAMME MUUN MUASSA SÄHKÖISTYKSESSÄ:

 • Keskijännitejakeluverkot
 • Muuntamot
 • Taajuusmuuttajakäytöt
 • Mittaukset ja laskelmat
   

Teollisuusautomaation suunnittelu myös ATEX-tiloihin

A-insinööreillä on pitkä kokemus teollisuusautomaation toteuttamisesta laajasti eri aloilla. Osaava henkilöstömme toteuttaa sähkö- ja prosessiautomaatiota myös ATEX-direktiivin mukaan räjähdysvaarallisiksi luokiteltuihin tiloihin. 

ATEX-direktiivin mukaan räjähdysvaarallisiksi luokitellaan tilat, joissa palavat nesteet, kaasut tai pöly voivat aiheuttaa räjähdysvaaran. 

ATEX-suunnittelu sisältää mm:

 • Tilaluokitukset
 • Riskinarviot 
 • Räjähdyssuojausasiakirjat
 • Räjähdysvaarallisten tilojen laitevalinnat

"Automaatiojärjestelmän suunnittelu on aina projektikohtaista. Toteutamme kaiken kokonaistoimituksista yksittäisiin prosesseihin."

AUTOMAATIOSUUNNITTELUN ASIANTUNTIJAT

Kokeneet ja osaavat asiantuntijamme auttavat laajasti erilaisten automaatiojärjestelmien suunnittelussa.

AUTOMATISOI KOKONAISUUS TAI YKSITTÄISET PROSESSIT

Automaatiojärjestelmä kokonaistoimituksena tai yksittäisen laitteen automatisointina.

RÄÄTÄLÖITY OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Käyttötarkoitukseensa sopiva ja standardit täyttävä teollisuusautomaation järjestelmä.

KYSY LISÄTIETOJA

Antti Seppä
Antti Seppä

projektipäällikkö, teollisuusautomaatio
+358 50 597 9233
antti.seppa@ains.fi
teollisuus- ja talotekniikka