Paastomittaukset
Palvelut

Päästömittaukset ja -mallinnukset

Teollisuus- ja energialaitosten lupaehdot edellyttävät päästömittauksia säännöllisin väliajoin. Asiantuntevat päästömittauksemme auttavat myös vikojen etsimisessä ja prosessien säätämisessä.

Ilmapäästöjen vähentäminen velvoittaa kaikkea vastuullista teollisuutta ja kehittyvä lainsäädäntö lisää päästöjen seurannan tarpeita jatkuvasti. Kokonaisvaltaisten  päästömittaustemme ja niihin erikoistuneiden asiantuntijoidemme avulla varmistat, että organisaatiosi täyttää toimintaympäristön asettamat vaatimukset ja hyötyy mittauksista tuotannon kehittämisessä. 

TOTEUTAMME STANDARDIEN MUKAISET:

 • Teollisuus- ja energiantuotantolaitosten lupaehtojen mukaiset päästömittaukset
 • Vianetsintä- ja prosessinsäätömittaukset
 • Puhdistinlaitteiden takuuarvomittaukset
 • Energia-analyysit
 • Jatkuvatoimisten mittausjärjestelmien vertailumittaukset (QAL2 ja AST)
 • Päästöjen mallinnukset

Päästömittauksilla tehokkaampia prosesseja

Voit hyödyntää päästömittauksia viranomaisraportoinnin lisäksi myös teollisten prosessien kehittämisessä.

Mitatut päästöt ovat käyttökelpoisia esimerkiksi prosessien suunnittelun lähtöarvoina. Mittausarvoihin nojaamalla voidaan parantaa tuotannon hyötysuhdetta tai vähentää energiankulutusta.  

Jokainen päästömittaus ja mittauskohde on erilainen

Päästömittauksia tekevät meillä kokeneet asiantuntijat, jotka tuntevat laaja-alaisesti eri teollisuuden aloja ja perehtyvät  mitattavan kohteen erityispiirteisiin ja vaatimuksiin. He auttavat tarvittaessa valitsemaan oikean ja luotettavimman mittaustekniikan kullekin päästötyypille. 

Kokemusta tarvitaan erityisesti mittaustulosten luotettavuuden arvioinnissa sekä pitoisuustasojen ymmärrettävässä ja selkeässä raportoinnissa.  Palvelemme kumppanina myös pitempiaikaisissa seurantamittauksissa.

Leviämismallinnukset päästöjen mittaukseen ja hallintaan

Päästömallinnuksilla selvitämme päästöjen leviämistä alueella sekä pitoisuustasoja. Mallinnusten avulla voidaan ennakoida ja hallita ilmapäästöjen ympäristö- ja terveysvaikutuksia.

Päästöjen leviämismallinnuksissa nojataan päästömittausten tulosten lisäksi meteorologisiin tietoihin, maastonmuotoihin sekä alueen infra- ja rakennuskantaan. Käytämme mallinnuksissa AERMOD-laskentamallia, joka on Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston kehittämä ja ylläpitämä.

Päästömittauspalvelumme on FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T232 ja täyttävät standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 vaatimukset. 

FINAS-AKKREDITOIDUT PÄÄSTÖMITTAUKSEMME

 • O2, CO2, CO, NOx, SO2 ja hiukkaset
 • Raskasmetallit
 • Elohopea
 • Haihtuva orgaaninen kokonaishiili (TVOC)
 • Suolahappo (HCl)
 • Fluorivety (HF)
 • Dioksiinit ja furaanit (PCDD/F), sekä dioksiinien kaltaiset PCB-yhdisteet
 • Kosteus
 • Kaasun tilavuusvirta ja tila
 • Päästömittausjärjestelmien QAL2- ja AST-vertailumittaukset ja laskennat

MUUT MITTAAMAMME PÄÄSTÖT

 • Haju 
 • Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH)
 • Haisevat rikin yhdisteet (TRS-yhdisteet)
 • Rikkivety (H2S)
 • Ammoniakki (NH3)
 • Hiukkaskokojakauma PM10, PM2,5 ja PM1 (myös jatkuvatoimisesti)
 • Aldehydit, fenolit, amiinit, isosyanaatit, öljysumu
 • POP-yhdisteet, kuten esim. polybromatut difenyylieetterit (PBDE), PCB-yhdisteet ja CFC-yhdisteet

KYSY LISÄTIETOJA

Marko Liikanen

Marko Liikanen

yksikönjohtaja, ympäristö- ja turvallisuustekniikka

teollisuus- ja talotekniikka

+358 40 824 7278 marko.liikanen@ains.fi Tampere

Perttu Kriikku

Perttu Kriikku

projektipäällikkö

teollisuus- ja talotekniikka

+358 44 535 9182 perttu.kriikku@ains.fi Tampere

“Päästömittaus auttaa parantamaan tuotannon hyötysuhdetta ja vähentämään energiankulutusta.”

VÄHENNÄ ILMAPÄÄSTÖJÄ

Seuraa, raportoi ja pienennä tuotteesi ympäristöjalanjälkeä.

TEHOSTA PROSESSEJASI

Paranna hyötysuhdetta ja vähennä energiankulutusta.

TAYTÄ VIRANOMAISVAATIMUKSET

Raportoi laitoksen tai tuotantoprosessin päästöistä lupaehtojen mukaisesti.

PÄÄSTÖMITTAUKSIIMME SISÄLTYY

 • Mittauksen valmistelu
 • Kenttätyö ja mittaukset
 • Tulosten analysointi ja laskenta
 • Selkeät raportit

TUTUSTU MUIHIN PALVELUIHIN

Teollisuuden LVI-suunnittelu
Teollisuuden LVI-suunnittelu

Sähkösuunnittelu
Sähkösuunnittelu

Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen
Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen