Palvelut

Teollisuuden päästömittaukset

Teollisuus- ja energiantuotantolaitosten lupaehdot vaativat päästömittauksia säännöllisin väliajoin. Päästömittaukset auttavat myös vikojen etsimisessä ja prosessien säätämisessä.

Ilmapäästöjen vähentäminen velvoittaa kaikkea teollisuutta ja kehittyvä lainsäädäntö lisää mittaustarpeita jatkuvasti. Kokonaisvaltaisen päästömittauspalvelumme avulla varmistat, että organisaatiosi täyttää viranomaisvaatimukset.

Meiltä saat standardien mukaiset:

 • Teollisuus- ja energiantuotantolaitosten lupaehtojen mukaiset päästömittaukset
 • Vianetsintä- ja prosessinsäätömittaukset
 • Puhdistinlaitteiden takuuarvomittaukset
 • Energia-analyysit 
 • Jatkuvatoimisten mittausjärjestelmien vertailumittaukset (QAL2 ja AST)
 • Päästöjen mallinnukset

Päästömittaukset tehostavat prosesseja

Voit hyödyntää mittaustuloksia viranomaisraportoinnin lisäksi myös teollisten prosessien tehostamisessa. Mitatut päästöt ovat käyttökelpoisia esimerkiksi suunnittelun lähtöarvoina – ne voivat myös auttaa parantamaan hyötysuhdetta tai vähentämään energiankulutusta.

Jokainen päästömittaus ja -kohde on erilainen

Mittaajan on ymmärrettävä syvällisesti sekä mitattavan kohteen että prosessin erityispiirteet ja vaatimukset. Vain siten voidaan valita oikea ja luotettava mittaustekniikka kullekin päästölle. Jos et tiedä mitä ja miten pitäisi mitata, me tiedämme!

Osaamisemme perusta onkin mittaajiemme vankassa ja laajassa kokemuksessa. Kokemusta tarvitaan erityisesti mittaustulosten luotettavuuden arvioinnissa sekä ymmärrettävässä ja selkeässä raportoinnissa.  

Tarvittaessa teemme myös pidempiä seurantamittauksia.

Leviämismallinnus tehokas työkalu päästöjen hallinnassa

Luomme päästöjen leviämismallin kaikkien yksittäisten päästölähteiden mittaustulosten sekä esimerkiksi meteorologisten tietojen, maastonmuotojen, teiden ja rakennusten vaikutusten perusteella. Käytämme työssämme AERMOD-leviämismallia, joka on Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (U.S. EPA) kehittämä ja ylläpitämä laskentamalli.

Päästömittauksemme on akkreditoitu seuraaville mittauksille:

 • O2, CO2, CO, NOx, SO2 ja hiukkaset
 • Raskasmetallit
 • Elohopea
 • Kosteus
 • Kaasun tilavuusvirta ja tila
 • Päästömittausjärjestelmien QAL2- ja AST-vertailumittaukset ja laskennat

Päästömittaustoimintamme on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T232. Akkreditoinnin pätevyysalue löytyy FINAS:in sivuilta www.finas.fi. Toimielin täyttää standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 vaatimukset.

MUUT MITTAAMAMME PÄÄSTÖT

 • Haju 
 • Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)
 • Suolahappo (HCl)
 • Fluorivety (HF)
 • Dioksiinit ja furaanit (PCDD/F)
 • Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH)
 • Haisevat rikin yhdisteet (TRS-yhdisteet)
 • Rikkivety (H2S)
 • Ammoniakki (NH3)
 • Hiukkaskokojakauma PM10, PM2,5 ja PM1 (myös jatkuvatoimisesti)
 • Aldehydit, fenolit, amiinit, isosyanaatit, öljysumu
 • POP-yhdisteet, kuten esim. polybromatut difenyylieetterit (PBDE), PCB-yhdisteet ja CFC-yhdisteet

“Päästömittaus auttaa parantamaan hyötysuhdetta ja vähentämään energiankulutusta.”

PÄÄSTÖMITTAUKSEN VAIHEET

 • Mittauksen valmistelu
 • Kenttätyö ja mittaaminen 
 • Tulosten analysointi ja laskenta
 • Raportointi 

VÄHENNÄ ILMAPÄÄSTÖJÄ

Täytä viranomaisvaatimukset ja pienennä tuotteesi ympäristöjalanjälkeä.

TEHOSTA PROSESSEJASI

Paranna hyötysuhdetta ja vähennä energiankulutusta.

KYSY LISÄTIETOJA

Marko Liikanen
Marko Liikanen

mittaus- ja laatupäällikkö
+358 40 824 7278
marko.liikanen@ains.fi
koko Suomi
teollisuus- ja talotekniikka