Palvelut

Akustiset mittaukset

Akustisilla mittauksilla tutkitaan ääneneristystä, melua ja tilan akustisia ominaisuuksia. Akustisia mittauksia käytetään suunnittelun lähtötietoina.

PYYDÄ TARJOUS

Akustisilla mittauksilla voidaan tutkia tilojen välistä ilma- tai askelääneneristystä, tilaan liikennemelusta tai rakennuksen teknisistä järjestelmistä syntyvää melutasoa tai tilan huoneakustisia ominaisuuksia, kuten kaiuntaisuutta tai puheenerotettavuutta, melutasoja rakennusten oleskelualueilla tai muilla melulle herkillä alueilla sekä erilaisten koneiden ja muiden äänilähteiden melupäästöä.

Akustisia mittauksia tarvitaan usein lähtötiedoksi

Akustiset mittaukset ovat asiantuntijatyötä, jonka tarve voi syntyä monenlaisista seikoista. Esimerkiksi urakka-asiakirjoissa voidaan vaatia valmistuneen rakennuksen akustisen laadun varmistamista mittauksin.  Akustisin mittauksin tuotetaan lähtötietoa akustisten ratkaisujen suunnittelulle korjausrakentamiskohteissa ja käyttötarkoituksen muutoksissa.

Mittaustarve voi syntyä myös havaitusta ongelmasta, jonka ratkaiseminen aloitetaan akustisin mittauksin. Mittaajan asiantuntemus on keskeistä suunniteltaessa mittausta, mittausten aikana tehtäessä havaintoja tilasta ja rakenteista sekä arvioitaessa, mitä mittaustuloksesta seuraa.

Akkreditoidut mittaukset

A-Insinöörien akustiikkasuunnitteluyksikön mittaustoiminta on saanut FINASin myöntämän akkreditoinnin 2.9.2016 standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 mukaisesti. Akkreditointi perustuu kansainvälisiin kriteereihin, joiden tarkoituksena on todeta mittauksia tarjoavan organisaation pätevyys ja että mittaustoiminta täyttää mittausstandardeissa esitetyt vaatimukset. Vaatimukset koskevat esimerkiksi mittauskaluston kalibrointia ja tulosten oikeellisuutta.

  • ilmaääneneristävyyden mittaukset rakennuksissa standardien SFS-EN ISO 16283-1 ja SFS-EN ISO 717-1 mukaisesti
  • askelääneneristävyyden mittaukset rakennuksissa standardien SFS-EN ISO 16283-2 ja SFS-EN ISO 717-2 mukaisesti
  • rakennuksen ulkovaipan ääneneristävyyden mittaukset standardien SFS-EN ISO 16283-3 ja SFS-EN ISO 717-1 mukaisesti
  • tilan jälkikaiunta-ajan mittaukset standardin SFS-EN ISO 3382-2 mukaisesti
  • rakennuksessa syntyvän melun mittaukset standardin SFS-EN ISO 16032, rakentamismääräyskokoelman osien C1-1998 ja D2-2012 ja asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen osan II (Valvira Ohje 8/2016) mukaisesti

Muut akustiset mittaukset

  • konserttisalien, teatterien ja auditorioiden huoneakustiset mittaukset standardin SFS-EN ISO 3382-1 mukaisesti
  • avotoimistojen huoneakustiset mittaukset standardin SFS-EN ISO 3382-3 mukaisesti
  • tieliikenteen aiheuttamien melutasojen mittaukset
  • raideliikenteen aiheuttamien melutasojen mittaukset
  • värähtelymittaukset rakennuksen tärinä- ja runkomelutasojen arvioimiseksi

”Mittaustarve syntyy usein koetun tai mahdollisen melun takia. Ongelman ratkaiseminen aloitetaan akustisin mittauksin.”

LUOTETTAVUUTTA AKKREDITOINNILLA

Mittaustoiminnan akkreditointi takaa mittaustulosten luotettavuuden.

MITTAAJANA AKUSTIIKAN ASIANTUNTIJA

Mittaajan asiantuntemus akustiikkasuunnittelusta auttaa mittaustulosten tulkinnassa ja ratkaisujen löytämisessä.

Kysy lisätietoja

Jussi Rauhala
Jussi Rauhala

suunnittelupäällikkö, akustiikkasuunnittelu
+358 40 648 1957
jussi.rauhala@ains.fi
Etelä-Suomi

Joose Takala
Joose Takala

projektipäällikkö, akustiikkasuunnittelu
+358 40 664 5757
joose.takala@ains.fi
Sisä-Suomi

Virpi Hankaniemi
Virpi Hankaniemi

projektipäällikkö, akustiikkasuunnittelu
+358 40 070 3352
virpi.hankaniemi@ains.fi
Sisä-Suomi

Teija Auno
Teija Auno

projekti-insinööri, akustiikkasuunnittelu
+358 40 145 4700
teija.auno@ains.fi
Pohjois-Suomi

Niko Manninen
Niko Manninen

projektipäällikkö, akustiikkasuunnittelu
+358 40 673 3230
niko.manninen@ains.fi
Itä-Suomi