palvelut
Services

Find a service to suit your project

Find services

Property and urban development

Kiinteistökehitys

Property development

Kaupunkikehitys

Urban development

Täydennysrakentaminen

Infill construction

Maankäytön suunnittelu

Land use planning

Hiilineutraali aluerakentaminen

Carbon-neutral urban development

Kestävän rakentamisen investointilaskenta

Construction management

Hankesuunnittelu

Project planning

Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen

Project and construction management

Käyttöönottopalvelut

Commissioning services

Rakentamisen valvonta

Supervision services

Talotekniikan asiantuntijapalvelut

Building services engineering

Rakentamisen riskienhallinta

Risk management

Turvallisuuskoordinointi

Safety coordination

Toteutusmuotokonsultointi

Project method consultancy

Hankintakonsultointi

Procurement consultancy

Vuokralaiskoordinointi

Coordination of tenants

Kosteudenhallinta

Moisture control

Projektinjohtopalvelu

The PMC - Project management and construction

Structural engineering

Puurakennesuunnittelu

Wood structures

Asuin- ja hybridirakennusten rakennesuunnittelu

Residential and hybrid buildings

Liike- ja toimitilojen rakennesuunnittelu

Business and office premises

Sairaaloiden ja terveydenhuoltorakennusten rakennesuunnittelu

Hospitals and healthcare facilities

Koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien rakennesuunnittelu

Schools, educational institutes and day care centres

Hotellien ja majoitustilojen rakennesuunnittelu

Hotels and other accommodation

Urheilu- ja vapaa-ajan tilojen rakennesuunnittelu

Sports and recreation facilities

Kulttuuritilojen rakennesuunnittelu

Cultural facilities

Pysäköintitilojen ja terminaalien rakennesuunnittelu

Parking facilities and terminals

Tekninen laskenta (FEM ja CFD=

Technical analysis (FEM and CFD)

Tutkimus ja tuotekehitys

Research and development

Rakennesuunnittelu

Structural and element engineering

Acoustical engineering

Akustiikan hankekehitysselvitykset

Acoustical project development surveys

Akustiikkasuunnittelu

Acoustical design

Meluselvitys

Noise survey

Tärinä ja runkomelu

Vibration and ground-borne noise

Akustiset mittaukset

Acoustical measurements

Akustiset kuntotutkimukset ja katselmukset

Acoustical condition surveys and inspections

Akustiset laskenta- ja asiantuntijapalvelut

Acoustical analysis and expert services

Teollisuusakustiikka

Industrial acoustics

AV-suunnittelu

Audiovisual design

Renovation engineering

Korjausrakentamisen hankesuunnittelu

Renovation project planning

Putkistosaneeraus

Plumbing and drainage renovation

Julkisivukorjaus

Facade renovation

Suojeltujen ja arvorakennusten korjaussuunnittelu

Historically valuable buildings

Lisärakentaminen

Additional construction

Korjaussuunnittelu

Renovation engineering

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Architectural and principal design

Infran ylläpitopalvelut

Infrastructure maintenance

Experisense

Experisense

Infrastructure engineering

Infran ylläpitopalvelut

Infrastructure maintenance

Katusuunnittelu

Street planning

Liikennesuunnittelu

Traffic planning

Maankäytön suunnittelu

Land use planning

Siltojen ja taitorakenteiden suunnittelu

Bridges and special structures

Ratasuunnittelu

Rail planning

Tiesuunnittelu

Road planning

Muut infraympäristön rakenteet

Other route structures

Valaistussuunnittelu

Lighting design

Maisemasuunnittelu

Landscape planning

Satamien, vesirakenteiden ja tuulivoimapuistojen suunnittelu

Harbors, water and wind farm structures

Geotechnical engineering

Pohjatutkimukset

Foundation surveys

Pohjarakennesuunnittelu

Foundation engineering

Specialist services

Kosteudenhallinta

Moisture control

Sisäilma ja rakennusterveys

Indoor air and building health

Sisäilmatutkimukset

Indoor air quality surveys

Rakennustuotteiden tuotekelpoisuus

Construction product compliance

Tietomallinnus

Building information modelin, BIM

Experisense

Experisense

Surveys and inspections

Meluselvitys

Noise survey

Akustiset kuntotutkimukset ja katselmukset

Acoustical condition surveys and inspections

Kuntoarviot ja -tutkimukset

Condition surveys

Pohjatutkimukset

Foundation surveys

Sisäilmatutkimukset

Indoor air quality surveys

Rakennusten katsastukset

Building inspections

Ulkopuolinen tarkastus

External inspections

Technical Due Diligence

Technical Due Diligence

Päästömittaukset

Emission measurements

Energia- ja LVIS-mittaukset

Energy and HVAC measurements

Experisense

Experisense

Rock and underground engineering

Kalliorakennussuunnittelu

Rock engineering design

Maanalaisten tilojen hankekehitys

Underground project development

Maanalaisten tilojen pää- ja  arkkitehtisuunnittelu

Architectural and principal design

Maanalaisten tilojen korjaussuunnittelu ja käyttötarkoituksen muutokset

Refurbishment and conversions

Maanalaisten tilojen rakennesuunnittelu

Underground structural engineering

Kalliorakenteiden tarkastukset ja kuntoarviot

Inspections and condition assesments of rock engineering structures

Kalliorakenteiden korjaussuunnittelu

Repair design of rock engineering structures

Low-carbon construction and circular economy

Hiilijalanjälkilaskenta

Carbon footprint calculation

Vähähiilinen rakennuttaminen

Low-carbon construction management

Kiertotalouskonsultointi

Circular economy consulting

Rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen optimointi

Optimisation of the carbon footprint of materials

Purkukartoitus

Pre-demolition audit

Uusiomaarakentaminen

Groundworks with recovered materials

Energiakonsultointi

Energy consulting

Hiilijalanjälkikonsultointi

Carbon footprint consulting

Purkujätteen hyväksyntä ja kelpoisuus

Construction and demolition waste compliance

Hiilineutraali aluerakentaminen

Carbon-neutral urban development

EPD-ympäristöselosteet

Environmental Product Declaration EPD

Cost and sustainability management

Kustannuslaskenta

Cost calculation

Kustannusriskianalyysi

Cost-risk analysis

Kannattavuuslaskenta

Profitability analysis

Elinkaarilaskenta

Life cycle cost calculation

Hiilijalanjälkilaskenta

Carbon footprint calculation

Kaavakustannusanalyysi

Building plan cost analysis

Energiakonsultointi

Energy consulting

Määrälaskenta

Quantity calculation

EU-taksonomia

EU taxonomy

Kestävän rakentamisen investointilaskenta

Industrial engineering

Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen

Project and construction management

Tekninen laskenta (FEM ja CFD=

Technical analysis (FEM and CFD)

Tutkimus ja tuotekehitys

Research and development

Teollisuushankkeiden rakennesuunnittelu

Industrial structural engineering

Energiahuolto

Energy engineering

Teollisuusautomaatio

Process automation

Prosessisuunnittelu

Process engineering

Kylmätekninen suunnittelu

Refrigreration engineering

Päästömittaukset

Emission measurements

Teollisuuden LVI-suunnittelu

Industrial HVAC engineering

Energiakatselmukset

Energy audit

Puhdastilasuunnittelu

Cleanroom engineering

Energia- ja LVIS-mittaukset

Energy and HVAC measurements

Teollisuuden tekninen turvallisuus

Safety engineering

Building services engineering

Valaistussuunnittelu

Lighting design

LVI-suunnittelu

HVAC engineering

Rakennusautomaatio

Building automation

Sähkösuunnittelu

Electrical engineering

Kylmätekninen suunnittelu

Refrigreration engineering

Energiakatselmukset

Energy audit

Energia- ja LVIS-mittaukset

Energy and HVAC measurements

Experisense

Experisense

Energy engineering and consulting

Energiakonsultointi

Energy consulting

Energiahuolto

Energy engineering

Energiakatselmukset

Energy audit

Energia- ja LVIS-mittaukset

Energy and HVAC measurements

Environmental engineering

Hajuhaittojen hallinta ja mittaukset

Odor analyses

Päästöjen leviämismallinnukset

Emissions dispersion modeling

Työhygienia

Occupational hygiene surveys

Ympäristöasioiden hallinta

Environmental management

Architectural design