palvelut
Services

Find a service to suit your project

Find services

Acoustical engineering

Akustiikan hankekehitysselvitykset

Acoustical project development surveys

Akustiikkasuunnittelu

Acoustical design

Akustiset kuntotutkimukset ja katselmukset

Acoustical condition surveys and inspections

Akustiset laskenta- ja asiantuntijapalvelut

Acoustical analysis and expert services

Akustiset mittaukset

Acoustical measurements

AV-suunnittelu

Audiovisual design

Meluselvitys

Noise survey

Teollisuusakustiikka

Industrial acoustics

Tärinä ja runkomelu

Vibration and ground-borne noise

Architectural design

Building services engineering

Energia- ja LVIS-mittaukset

Energy and HVAC measurements

Energiakatselmukset

Energy audit

Kylmätekninen suunnittelu

Refrigreration engineering

LVI-suunnittelu

HVAC engineering

Puhdastilasuunnittelu

Cleanroom engineering

Rakennusautomaatio

Building automation

Sähkösuunnittelu

Electrical engineering

Valaistussuunnittelu

Lighting design

Construction management

Hankesuunnittelu

Project planning

Hankintakonsultointi

Procurement consultancy

Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen

Project and construction management

Kosteudenhallinta

Moisture control

Käyttöönottopalvelut

Commissioning services

Projektinjohtopalvelu

The PMC - Project management and construction

Rakentamisen riskienhallinta

Risk management

Rakentamisen valvonta

Supervision services

Talotekniikan asiantuntijapalvelut

Building services engineering

Toteutusmuotokonsultointi

Project method consultancy

Turvallisuuskoordinointi

Safety coordination

Vuokralaiskoordinointi

Coordination of tenants

Cost and sustainability management

Elinkaarilaskenta

Life cycle cost calculation

Energiakonsultointi

Energy consulting

EU-taksonomia

EU taxonomy

Hiilijalanjälkilaskenta

Carbon footprint calculation

Kaavakustannusanalyysi

Building plan cost analysis

Kannattavuuslaskenta

Profitability analysis

Kustannuslaskenta

Cost calculation

Kustannusriskianalyysi

Cost-risk analysis

Määrälaskenta

Quantity calculation

Organisaation hiilijalanjälkilaskenta

Calculation of the organization's carbon footprint

Ympäristösertifiointien konsultointi

Environmental certification consulting

Energy engineering and consulting

Energiahuolto

Energy engineering

Energia- ja LVIS-mittaukset

Energy and HVAC measurements

Energiakatselmukset

Energy audit

Energiakonsultointi

Energy consulting

Environmental engineering

Hajuhaittojen hallinta ja mittaukset

Odor analyses

Meluselvitys

Noise survey

Päästöjen leviämismallinnukset

Emissions dispersion modeling

Päästömittaukset

Emission measurements

Työhygienia

Occupational hygiene surveys

Ympäristöasioiden hallinta

Environmental management

Geotechnical engineering

Pohjarakennesuunnittelu

Foundation engineering

Pohjatutkimukset

Foundation surveys

Industrial engineering

Energiahuolto

Energy engineering

Energia- ja LVIS-mittaukset

Energy and HVAC measurements

Energiakatselmukset

Energy audit

Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen

Project and construction management

Kylmätekninen suunnittelu

Refrigreration engineering

Prosessisuunnittelu

Process engineering

Puhdastilasuunnittelu

Cleanroom engineering

Päästömittaukset

Emission measurements

Sähkösuunnittelu

Electrical engineering

Tekninen laskenta (FEM ja CFD)

Technical analysis (FEM and CFD)

Teollisuuden LVI-suunnittelu

Industrial HVAC engineering

Teollisuuden tekninen turvallisuus

Safety engineering

Teollisuusautomaatio

Process automation

Teollisuushankkeiden rakennesuunnittelu

Industrial structural engineering

Tutkimus ja tuotekehitys

Research and development

Infrastructure engineering

Infran ylläpitopalvelut

Infrastructure maintenance

Katusuunnittelu

Street planning

Liikennesuunnittelu

Traffic planning

Maankäytön suunnittelu

Land use planning

Maisemasuunnittelu

Landscape planning

Muut infraympäristön rakenteet

Other route structures

Ratasuunnittelu

Rail planning

Satamien, vesirakenteiden ja tuulivoimapuistojen suunnittelu

Harbors, water and wind farm structures

Siltojen ja taitorakenteiden suunnittelu

Bridges and special structures

Tiesuunnittelu

Road planning

Valaistussuunnittelu

Lighting design

Low-carbon construction and circular economy

Energiakonsultointi

Energy consulting

EPD-ympäristöselosteet

Environmental Product Declaration EPD

Hiilijalanjälkikonsultointi

Carbon footprint consulting

Hiilijalanjälkilaskenta

Carbon footprint calculation

Hiilineutraali aluerakentaminen

Carbon-neutral urban development

Kiertotalouskonsultointi

Circular economy consulting

Purkujätteen hyväksyntä ja kelpoisuus

Construction and demolition waste compliance

Purkukartoitus

Pre-demolition audit

Rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen optimointi

Optimisation of the carbon footprint of materials

Uusiomaarakentaminen

Groundworks with recovered materials

Vähähiilinen rakennuttaminen

Low-carbon construction management

Property and urban development

Hiilineutraali aluerakentaminen

Carbon-neutral urban development

Kaupunkikehitys

Urban development

Kestävän rakentamisen investointilaskenta

Sustainable construction investment calculation

Kiinteistökehitys

Property development

Maankäytön suunnittelu

Land use planning

Täydennysrakentaminen

Infill construction

Renovation engineering

Infran ylläpitopalvelut

Infrastructure maintenance

Julkisivukorjaus

Facade renovation

Korjausrakentamisen hankesuunnittelu

Renovation project planning

Korjaussuunnittelu

Renovation engineering

Lisärakentaminen

Additional construction

Projektinjohto ja valvonta taloyhtiöille

Project management and supervision services for condominiums

Putkistosaneeraus

Plumbing and drainage renovation

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Architectural and principal design

Suojeltujen ja arvorakennusten korjaussuunnittelu

Historically valuable buildings

Julkisivujen kuntotutkimukset

Condition surveys of facades

Rock and underground engineering

Kalliorakennussuunnittelu

Rock engineering design

Kalliorakenteiden korjaussuunnittelu

Repair design of rock engineering structures

Kalliorakenteiden tarkastukset ja kuntoarviot

Inspections and condition assesments of rock engineering structures

Maanalaisten tilojen hankekehitys

Underground project development

Maanalaisten tilojen korjaussuunnittelu ja käyttötarkoituksen muutokset

Refurbishment and conversions

Maanalaisten tilojen pää- ja  arkkitehtisuunnittelu

Architectural and principal design

Maanalaisten tilojen rakennesuunnittelu

Underground structural engineering

Specialist services

Experisense

Experisense

Kosteudenhallinta

Moisture control

Rakennustuotteiden tuotekelpoisuus

Construction product compliance

Sisäilma ja rakennusterveys

Indoor air and building health

Sisäilmatutkimukset

Indoor air quality surveys

Tietomallikoordinointi

BIM coordinator

Tietomallinnus

Building information modelin, BIM

Julkisivujen kuntotutkimukset

Condition surveys of facades

Structural engineering

Asuin- ja hybridirakennusten rakennesuunnittelu

Residential and hybrid buildings

Hotellien ja majoitustilojen rakennesuunnittelu

Hotels and other accommodation

Koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien rakennesuunnittelu

Schools, educational institutes and day care centres

Kulttuuritilojen rakennesuunnittelu

Cultural facilities

Liike- ja toimitilojen rakennesuunnittelu

Business and office premises

Puurakennesuunnittelu

Wood structures

Pysäköintitilojen ja terminaalien rakennesuunnittelu

Parking facilities and terminals

Rakennesuunnittelu

Structural and element engineering

Sairaaloiden ja terveydenhuoltorakennusten rakennesuunnittelu

Hospitals and healthcare facilities

Tekninen laskenta (FEM ja CFD)

Technical analysis (FEM and CFD)

Teollisuushankkeiden rakennesuunnittelu

Industrial structural engineering

Tutkimus ja tuotekehitys

Research and development

Urheilu- ja vapaa-ajan tilojen rakennesuunnittelu

Sports and recreation facilities

Surveys and inspections

Akustiset kuntotutkimukset ja katselmukset

Acoustical condition surveys and inspections

Energia- ja LVIS-mittaukset

Energy and HVAC measurements

Kuntoarviot ja -tutkimukset

Condition surveys

Meluselvitys

Noise survey

Pohjatutkimukset

Foundation surveys

Päästömittaukset

Emission measurements

Rakennushistoriaselvitys

Building history survey

Rakennusten katsastukset

Building inspections

Sisäilmatutkimukset

Indoor air quality surveys

Technical Due Diligence

Technical Due Diligence

Ulkopuolinen tarkastus

External inspections