Palvelut

Kosteudenhallinta

Onnistunut kosteudenhallinta takaa rakennuksen turvallisuuden ja terveellisyyden ja pidentää sen elinkaarta. Huolellinen kosteudenhallinta ehkäisee kosteusongelmia; sen lähtökohta on riskien ja ongelmien ennakointi.

PYYDÄ TARJOUS

Kosteudenhallinta kuuluu hankkeen kaikkiin vaiheisiin

Kosteudenhallinta on otettava huomioon rakennushankkeen joka vaiheessa hankesuunnittelusta varsinaiseen käyttöön, sillä kosteusvaurioita voi syntyä milloin tahansa. Tavoitteemme on tuoda kosteudenhallinta osaksi rakentamishankkeiden kokonaisprosessia ja hankintamenettelyjä. Näin kiinteistönomistajat ja rakennuttajat saavat lisävarmuutta siitä, että rakentamisen tuloksena syntyy terveellisiä ja turvallisia rakennuksia, joissa rakenteet ovat ja pysyvät kuivina. Kosteudenhallinnan lähtökohtana on, että valmistuva rakennus on käyttäjilleen terveellinen asua ja toimia.

Kosteudenhallintakoordinaattori mukaan heti hankkeen alussa

Kosteudenhallintakoordinointi on olennainen osa koko rakentamisen prosessia. Kosteudenhallinnan palvelumme joustaa hankkeen koon ja sisällön mukaan. Rakennushanke onnistuu, kun otat mukaan kosteudenhallintakoordinaattorin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Rakennushankkeen kosteudenhallintaa säätelee asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017), jossa edellytetään nimeämään kosteudenhallinnasta vastaava henkilö. Kosteudenhallintakoordinaattori huolehtii, että kosteudenhallinta otetaan huomioon rakennushankkeen jokaisessa vaiheessa ja että hankkeen kaikki osapuolet tekevät tiivistä yhteistyötä kosteudenhallinnan onnistumiseksi. Kosteusriskit kartoitetaan ja arvioidaan yhdessä – samoin kuin ratkaisut, joiden avulla kosteusongelmia voidaan ehkäistä niin suunnittelupöydällä, työmaalla kuin käytön aikana.

”A-Insinöörit Kosteusturva TM on rakennuksen kosteuden- ja puhtaudenhallintaan liittyvä asiantuntijapalvelu, jossa tavoitteena on varmistaa turvallinen ja terveellinen rakennus koko rakennuksen elinkaaren ajaksi.”

TURVALLINEN JA TERVEELLINEN TALO

Huolellisesti suunniteltu ja toteutettu kosteudenhallinta ehkäisee kosteusongelmia ja takaa rakennuksen turvallisuuden ja terveellisyyden pitkälle tulevaisuuteen.

ENNAKOI KOSTEUSRISKIT

Kosteudenhallintakoordinoinnin avulla riskit kosteusvaurioihin voidaan ennakoida.
Kosteudenhallinta kuuluu hankkeen kaikkiin vaiheisiin.

Kosteudenhallinta pitää huomioida rakennushankkeen kaikissa vaiheissa.

Kosteudenhallinnan perusteet sovitaan hankesuunnitteluvaiheessa

Jo ennen hankkeen aloittamista vaatimukset ja vastuut määritellään niin konkreettisesti, että kosteudenhallinnasta muodostuu helposti ymmärrettävä, seurattava ja mitattava kokonaisuus. Hankesuunnitteluvaiheessa kirjataan ylös suunnitteluvaiheen tehtävät, kuten toimintatavat kosteusriskien kartoituksessa sekä suunnitelmien yhteensovituksessa ja tarkastamisessa. Samalla aloitetaan myös kosteudenhallintaselvityksen laadinta, joka liitetään myöhemmin suunnitteluvaiheessa myös rakennuslupahakemukseen.

KOSTEUDENHALLINNAN TEHTÄVIÄ HANKESUUNNITTELUVAIHEESSA

 • Kosteudenhallinnan vaatimustason määrittely
 • Kosteudenhallinnan vastuiden määrittely
 • Kosteusriskien kartoitus
 • Suunnitteluratkaisujen kehitys
 • Suunnittelutehtävien määrittely
 • Kosteudenhallintaselvitys

Ennakointi ja yhteensovitetut suunnitelmat ehkäisevät kosteusongelmia

Kosteusriskien tunnistaminen ja hallinta sekä kosteudenhallintaan liittyvän aineiston ja osapuolten tiedonvaihdon koordinointi ovat osa kosteudenhallinnan kokonaisuutta. Kosteudenhallinnan haasteet ovat ratkaistavissa, kunhan ne käydään läpi suunnitteluryhmän kesken, varmistetaan vastuunjako ja huolehditaan suunnitelmien yhteensovittamisesta.

Kosteudenhallinnan työpajoissa tai suunnitelmakatselmuksissa varmistetaan, että suunnitelmat ovat riittävän yksityiskohtaisia. Työpajoissa käydään läpi kosteusriskien kartoitus, kosteudenhallinnan ratkaisujen luonnostelu ja työnjako, esitellään kosteudenhallinnan suunnitelmat ja arvioidaan kokonaisuutta.

Suunnitteluvaiheessa viimeistellään hankkeen kosteudenhallintaselvitys, joka liitetään rakennuslupahakemukseen. Kosteudenhallintaselvityksessä määritellään kosteudenhallinnan vaatimukset yksityiskohtaisesti myös toteutusvaihetta varten, jotta vältytään tulkintaeroilta rakentamisen aikana. Kosteudenhallintaselvitys liitetään myös urakkatarjouspyyntöön kaupallisena asiakirjana.

KOSTEUDENHALLINNAN TEHTÄVIÄ SUUNNITTELUVAIHEESSA

 • Rakentamisen aikaiset vaatimukset kosteudenhallintaan
 • Kosteudenhallintaselvitys
 • Suunnitelmien yhteensovitus
 • Kosteudenhallinnan työpajat
 • Kosteudenhallinnan suunnitelmakatselmukset

Kosteudenhallinta on osa rakentamisen valmistelua

Rakentamisen hyvä valmistelu on ensiarvoista. Ennen rakentamisen aloittamista täytyy organisoida rakentaminen, kilpailuttaa rakentamistehtävät sekä neuvotella ja allekirjoittaa urakka- ja hankintasopimukset.

Onnistunut siirtymä suunnittelusta toteuttamiseen edellyttää kaikilta rakentamishankkeen osapuolilta järjestelmällistä yhteistyötä ja tiivistä viestintää.

Urakoitsijan tehtävänä on laatia työmaan kosteudenhallintasuunnitelma rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen pohjautuen. Sen tarkastamisesta ja hyväksymisestä vastaavat rakennushankkeeseen ryhtyvä ja kosteudenhallintakoordinaattori.

KOSTEUDENHALLINNAN TEHTÄVIÄ RAKENTAMISEN VALMISTELUSSA

 • Kosteudenhallintasuunnitelman tarkastaminen
 • Urakoitsijan kosteudenhallintaosaamisen varmistaminen
 • Urakoitsijan perehdyttäminen hankkeen kosteusriskeihin ja niiden hallintaan

Toteutusvaiheen kosteudenhallinta onnistuu hyvällä viestinnällä

Rakentamishankkeen toteutusvaiheessa riittävän ja oikea-aikaisen viestinnän merkitys korostuu. Yhteistyön koordinaattorin, toteuttajan, valvojien, hankkeeseen ryhtyvän ja suunnittelijoiden välillä täytyy toimia.

Ennen kriittisen työvaiheen, kuten vesikaton asentamisen, aloittamista on hyvä käydä läpi suunnitelmat sekä toteutukseen liittyvät kosteusriskit työvaiheen kosteudenhallinnan aloituskokouksessa. Aloituskokousten lisäksi järjestetään kosteudenhallinnan seurantakokouksia, joissa käydään säännöllisesti läpi ajankohtaiset kosteudenhallintaan liittyvät asiat, kuten suojaukset, poikkeamat, onnistumiset ja betonirakenteiden kuivumisen seuranta.

Poikkeamista viestiminen on tärkeää kosteusongelmien ehkäisemiseksi. Säännölliset kokoukset ja kierrokset työmaalla auttavat pysymään tilanteen tasalla ja parantamaan jatkuvasti työmaan olosuhteita.

KOSTEUDENHALLINNAN TEHTÄVIÄ TOTEUTUSVAIHEESSA

 • Työmaan kosteudenhallinnan valvonta
 • Työmaaolosuhteiden valvonta
 • Betonin kuivumisen valvonta
 • Työnjohdon perehdyttäminen kosteusriskeihin
 • Työmaahenkilöstön kouluttaminen
 • Poikkeamien hallinta
 • Kosteudenhallinnan dokumentoiminen ja todentaminen

Oikein käytetty ja huollettu rakennus kestää pitkään terveenä ja turvallisena

Vaikka rakentaminen olisikin sujunut ongelmitta ja rakennus olisi todettu terveelliseksi ja turvalliseksi käyttöönottovaiheessa, niin kosteusongelmia voi syntyä myös myöhemmin. Kosteudenhallinnan kannalta on olennaista, että käyttäjät perehdytetään rakennuksen tai tilan oikeaan käyttöön. Huoltokirjan on oltava käyttäjien saatavilla ja aina ajantasainen.

Kun käyttövaiheen kosteudenhallinnasta sovitaan jo hankkeen aikana, rakennuksen omistaja ja käyttäjät sitoutetaan pitämään kiinteistöstä huolta koko sen elinkaaren ajan. Kosteudenhallintakoordinaattori voi tehdä takuuajan tarkastuksia ja auditoida kiinteistönpitoa elinkaarenaikaisen kosteudenhallinnan onnistumisen varmistamiseksi.

KOSTEUDENHALLINNAN TEHTÄVIÄ KÄYTTÖVAIHEESSA

 • Käyttäjien perehdyttäminen kosteudenhallintaan
 • Rakennuksen terveellisyyden varmistaminen
 • Huoltokirjan sisällön varmistaminen
 • Kiinteistönpidon auditointi

Kysy lisätietoja

Joonas Nortio
Joonas Nortio

projektipäällikkö, kosteudenhallinta
+358 40 670 6747
joonas.nortio@ains.fi
koko Suomi

Mikko Tarri
Mikko Tarri

yksikönjohtaja, korjaussuunnittelu
+358 40 057 6633
mikko.tarri@ains.fi
Sisä-Suomi

Kari Niskanen
Kari Niskanen

projektipäällikkö, kosteudenhallinta ja rakennusfysiikka
+358 40 718 2565
kari.niskanen@ains.fi
koko Suomi

Jari Jäntti
Jari Jäntti

suunnittelupäällikkö, korjausrakentaminen
+358 40 653 1725
jari.jantti@ains.fi
Itä-Suomi

Jari Rissanen
Jari Rissanen

projektipäällikkö, korjaustutkimukset ja -suunnittelu
+358 40 481 4656
jari.rissanen@ains.fi
Itä-Suomi

Palveluun liittyvät referenssit

Aurinkolinna-asumispalvelut, Espoo
Aurinkolinna-asumispalvelut, Espoo
Kiiminkipuiston koulu, Oulu
Kiiminkipuiston koulu, Oulu
Kuopion museo, Kuopio
Kuopion museo, Kuopio