A-Insinöörien eettiset periaatteet velvoittavat henkilöstöä ja ohjaavat jokaisen toimintaa työyhteisössä.
Yritys

A-Insinöörien eettiset periaatteet

A-Insinöörien eettiset periaatteet velvoittavat henkilöstöä ja ohjaavat jokaisen toimintaa työyhteisössä. Johto ja esimiehet vastaavat siitä, että henkilöstö perehdytetään eettisiin periaatteisiin. Periaatteiden noudattaminen on jokaisen työntekijän tehtävä.


YHTEISTYÖN JA IHMISTEN KUNNIOITTAMINEN

Ihmisoikeudet: Kunnioitamme ihmisoikeuksia

 • Olemme sitoutuneet noudattamaan ihmisoikeuksia YK:n ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden mukaisesti. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, emmekä suvaitse minkäänlaisia ihmisoikeusrikkomuksia. Odotamme samaa myös liikekumppaneiltamme.
 • Tiedostamme, että voimme toiminnallamme edistää ihmisoikeuksien toteutumista, ja velvollisuutemme on puuttua havaitsemiimme loukkauksiin.
 • Henkilöstömme tulee kunnioittaa kollegojen, asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien ihmisoikeuksia. 
 • Olemme sitoutuneet huolehtimaan, että liiketoiminnassamme ja toimitusketjuissamme ei esiinny esimerkiksi pakkotyötä, ihmiskauppaa tai muunlaista nykyajan orjuutta. 

Hyvinvointi ja monimuotoisuus: Turvaamme hyvinvoinnin yhdenvertaisesti

 • Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on yksi merkittävä menestystekijämme, sen turvaaminen on olennainen osa päivittäistä johtamista.
 • Sitoudumme huolehtimaan henkilöstömme fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista, ja tarjoamme niiden tueksi monipuolisesti tukea.
 • Jokainen vastaa kuitenkin itse hyvinvointinsa aktiivisesta ylläpitämisestä ja kehittämisestä.
 • Meidän kaikkien tulee yhdessä rakentaa kulttuuria, jossa otamme toiset huomioon ja jossa arvostetaan erilaisia näkemyksiä, taustoja, ominaisuuksia sekä osaamista.
 • Kohtelemme kaikkia kunnioittavasti, oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti, emmekä hyväksy sukupuolen, iän, alkuperän, kansalaisuuden, uskonnon, vakaumuksen mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteen, terveydentilan, vamman, seksuaalisen suuntautuneisuuden tai  muun henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Odotamme samaa myös liikekumppaneiltamme.
 • Meille on tärkeää, että kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet. 

Mahdollistaminen: Rohkaisemme kehittymiseen asiantuntijoina 

 • Rohkaisemme jokaista kehittämään osaamistaan ja osoittamaan rohkeasti asiantuntemustaan tehtävästä tai asemasta riippumatta.
 • Tuemme jokaisen ammatillista kehittymistä sekä menestystä työtehtävässään.
 • Tarjoamme mielekkäitä työtehtäviä, projekteja sekä tukea työtehtävien hoitamiseen.
 • Johdamme kannustamalla, rohkaisemalla ja tukemalla jokaista. 
 • Luomme kulttuuria, joka tukee osallistumista ja jatkuvaa oppimista. Tämä tarkoittaa meillä verkostomaisia, tehtävä- ja organisaatiorajat ylittäviä ryhmätyön tapoja, mahdollisuuksia uuden kokeiluun sekä epäonnistumistenkin sallimista ja niistä oppimista. 

 

REHTI LIIKETOIMINTA

Eturistiriidat: Kartamme eturistiriitoja

 • Toimimme A-Insinööreissä aina yhtiön edun mukaisesti ja vältämme eturistiriitoja. Eturistiriita syntyy, kun henkilökohtaiset edut ovat ristiriidassa A-Insinöörien etujen kanssa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä esimerkiksi tilanteisiin, joissa perheenjäsen tai muu läheinen henkilö on jollakin tavalla osallisena.
 • Eturistiriitojen tunnistaminen on tärkeää, sillä jo pelkästään vaikutelma eturistiriitojen syntymisestä voi vahingoittaa A-Insinöörien liiketoimintaa ja mainetta. Vaikutelma eturistiriidasta voi syntyä, vaikka tilanteessa ei olisi mitään väärää. 
 • Eturistiriitojen välttämiseksi emme osallistu itseemme tai lähipiiriimme liittyvään päätöksentekoon.
 • Kerromme esihenkilöllemme heti, jos eturistiriita on olemassa tai voisi syntyä. 

Korruption kielto: Olemme lahjomattomia

 • Edistämme liiketoimintaamme ja sen kasvua tekemällä työtä, emme laittomin tai epäeettisin keinoin. Emme hyväksy korruptiota missään muodossa.
   • Korruptiolla tarkoitetaan yleisesti henkilökohtaisen edun tai liiketoimintaedun saamista asiattomin tai laittomin keinoin tai tällaisen toimenpiteen yritystä. Korruptioon voi liittyä epäasiallisia maksusuorituksia, kuten piilotettuja palkkioita, hyvityksiä tai muita aiheettomia pyyntöjä.
   • Lahjonta on korruption yleisin muoto. Lahjonta on aiheettoman taloudellisen tai muun edun tarjoamista, lupaamista, antamista tai hyväksymistä, jossa tarkoituksena on liiketoiminnan edistäminen tai säilyttäminen tai muiden etujen, kuten myönteisten viranomaispäätösten, saaminen tai jatkaminen. 
 • Vieraanvaraisuuden tulee olla arvoltaan tavanomaista. Epäselvissä tilanteissa tulee varmistaa esihenkilöltä, voiko tarjotun edun hyväksyä tai voiko etua antaa.

Reilu kilpailu: Kilpailemme kunniallisesti

 • Liiketoimintamme perustuu reiluun kilpailuun. Kilpailulainsäädäntö kieltää kilpailua rajoittavat sopimukset ja muut käytännöt.
 • Uskomme, että reilu kilpailu on A-Insinöörien, osakkeenomistajiemme, asiakkaidemme, työntekijöidemme ja koko yhteiskunnan etu. Kilpailu edistää tehokkuutta ja uuden luomista, sekä näin myös hyvin toimivaa markkinataloutta. 
 • Emme osallistu kilpailun vastaiseen toimintaan, kuten hintojen vahvistamiseen (kartelli), tarjousten väärentämiseen, markkinoiden jakamiseen tai markkinavoiman väärinkäyttöön. 
 • Emme tee yhteistyötä kilpailijoiden, alihankkijoiden, asiakkaiden tai kollegojen kanssa, jotka toimivat kilpailulainsäädännön vastaisesti.
 • Kilpailulainsäädännön rikkomisella olisi merkittävä negatiivinen vaikutus maineeseemme ja liiketoimintaamme, ja sillä voi olla myös rikosoikeudellisia seuraamuksia osallisille.

 

VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ

Vastuu luonnosta: Kannamme vastuumme ympäristöstä

 • Olemme sitoutuneet ympäristöä ja ihmistä arvostavaan toimintaan.
 • Vähennämme omasta toiminnastamme aiheutuvia kielteisiä ympäristövaikutuksia tavoitteellisesti.
 • Pyrimme tuntemaan toimintamme ympäristövaikutukset asiantuntijoina, ja käyttämään kaikkea osaamistamme ympäristöhaittojen minimoimiseksi ja myönteisten ympäristövaikutusten lisäämiseksi. 
 • Rohkaisemme asiantuntijoitamme kouluttautumaan ja jakamaan osaamistaan proaktiivisesti kollegoille ja asiakkaille.
 • Asetamme tavoitteet ympäristövastuullemme ja raportoimme siitä säännöllisesti osana vastuullisuusohjelmaa.