Hotelli Ilves ulkokuva_1920x1080-1
Asiantuntija-artikkelit

Mitä rakennuttajan täytyy tietää tahtituotannosta vuonna 2023? 

Tunnistamalla tahtituotannon potentiaalin ja edesauttamalla sen jalkautusta rakennuttaja voi luoda itselleen merkittävää kilpailuetua, kirjoittaa tahtituotannosta tekniikan tohtoriksi väitellyt Joonas Lehtovaara.

Moni on viimeisen parin-kolmen vuoden aikana kuullut tahtituotannosta, ja mahdollisesti myös ehtinyt olla mukana toteuttamassa sitä käytännössä. Tahtituotanto on rakennushankkeiden johtamiseen kehitetty menetelmä, jossa hankkeen (ja erityisesti työmaan) eri osat pyritään rytmittämään yhteisen rytmin, tahtiajan ympärille.

Tahtituotannolla on huomattu olevan selviä myönteisiä vaikutuksia hankkeisiin, mm. hankkeiden keston lyhenemisen, ennakoitavuuden sekä hukan vähentämisen kautta.

Omassa väitöstyössäni tutkin, miten nämä hyödyt valjastetaan konkreettisesti hankkeissa. Työmaan rytmin lisäksi suunnittelun ja materiaalitoimitusten tahditus nousi tahtituotannon onnistumisen kannalta keskeiseksi. Tutkimani kansainväliset hankkeet (Yhdysvalloissa ja Saksassa) osoittivat myös, miten tärkeää on hankkeiden yli tapahtuva, pitkäjänteinen kehitystyö.

Mitä tahtituotanto tarkoittaa rakennuttajan näkökulmasta?

Tahtituotannon toteutuksesta työmaalla vastaa yleensä pääurakoitsija. Rakennuttajalla on kuitenkin keskeinen rooli tahtityömaan onnistumisten mahdollistajana. Tunnistamalla tahtituotannon potentiaalin ja ymmärtämällä roolinsa rakennuttaja voi luoda itselleen jopa merkittävää kilpailuetua.

Onnistuneessa tahtituotantohankkeessa rakennuttaja ottaa kopin ainakin kolmesta kokonaisuudesta:

1) Päätös tahtituotannon hyödyntämisestä: hyötyjen arviointi ja soveltuvan lähestymistavan valinta

Nyrkkisääntönä tahtituotanto soveltuu lähes kaikkeen rakentamiseen, mutta lähestymistapa sekä hyödyt suhteessa haittoihin täytyy arvioida jokaisessa hankkeessa erikseen.

Lähestymistavan valinnassa pitää kiinnittää huomiota erityisesti tavoiteltavan aikataulun tiukkuuteen sekä sopivaan tahtituotantomenetelmään. Saksassa menetelmiä on kehitetty etenkin toistuvia työvaiheita sisältäviin hankkeisiin (kuten asunnot ja hotellit), kun taas Yhdysvalloissa menetelmät soveltuvat parhaiten vaihtelevia, ja erilaisia tiloja sisältäviin kohteisiin (kuten sairaalat).

Rakennuttajan on tärkeää puntaroida sitäkin, mikä on saavutettavan aikasäästön hyöty suhteessa tarvittaviin lisäresursseihin. Tämä pohdinta ohjaa määrittämään tuotannolle tasapainoiset tavoitteet ja mittarit, jotka palvelevat koko hankkeen tavoitteita. Joissakin tapauksissa rakennusvaiheen nopea läpivienti on keskeistä, toisissa tapauksissa merkityksellisempää voi olla ennustettavuus ja tasainen työkuorma.

Päätös tahtituotannon hyödyntämisestä ja oikean lähestymistavan valinnasta vaatii ymmärrystä tahtituotannon perusteista. Mieluiten päätös tehdään aikaisessa vaiheessa hanketta. Lue lisää: Aalto-yliopiston sisarrakennukset Marsio ja Kide Otaniemeen – tahtituotanto siivittää Kide-rakennuksen valmistumista 

2️) Tahtituotannon edellytysten varmistaminen

Tahtituotanto onnistuu, kun edellytykset onnistumiselle luodaan jo varhaisessa vaiheessa hanketta. Tässä tärkeäitä on tuotannon yhteensovitus suunnittelun ja materiaalitoimitusten kanssa sekä osapuolten sitouttaminen tahtituotantoon koulutusten ja sopimusten kautta.

Olennaista siis on, että ydintoimijat eli keskeiset suunnittelijat, urakoitsijat sekä materiaalintoimittajat ovat mukana hankkeen valmistelussa.

Rakennuttaja voi osaltaan luoda onnistumisen edellytyksiä valitsemalla hankkeeseen yhteistoimintaa tukevan toteutusmuodon ja sopimusrakenteet, sekä ottamalla mukaan tahtituotannosta innostuneet (tai jo kokemusta keränneet) kumppanit.

Rakennuttaja voi olla myös mukana kouluttamassa osapuolia sekä osaltaan varmistamalla riittävät voimavarat hankkeen valmisteluun. Lisäksi rakennuttaja ohjaa päätöksentekoa määrittelyjen tavoitteiden mukaan.

3️) Tahtituotannon toteutuksen seuranta ja tuki

Mikä sitten on rakennuttajan rooli toteutusvaiheessa, kun tahtituotantoa päästään konkreettisesti hyödyntämään? Tähän ei ole yhtä oikeaa vastausta, sillä usein oikea työnjako päätoteuttajan kanssa löytyy kokemuksen karttumisen kautta.

Joillekin rakennuttajille fasilitoiva ja tahtituotannon edellytysten ylläpitämiseen keskittyvä rooli sopii paremmin, toisille taas määrätietoinen oman tahtituotantokonseptin kehittäminen ja ohjaaminen on oikea lähestymistapa. Lähestymistavasta riippumatta on kuitenkin tärkeää pitää huolta siitä, että toteutusvaiheen aikana tehdyt päätökset ja muutokset palautuvat takaisin alussa määriteltyihin tavoitteisiin.

On hyvä muistaa, ettei rakennuttajan tarvitse tehdä ja osata kaikkea kerralla. Tahtituotantoon perehtyessä jo ymmärrys menetelmän perusteista ja kiinnostus aiheeseen auttavat liikkeelle. Tältä perustalta on hyvä lähteä rakentamaan hienovireisempääkin tahtituotantojärjestelmää.

Rakennuttajan tarkka rooli tahtituotantohankkeissa siis kehittyy kokemuksen myötä – ennakkoluuloton ja rohkea kokeileminen on tahtituotannossakin ensimmäinen askel onnistumiseen!

Me A-Insinööreissä autamme tahtituotannon hyötyjen saavuttamisessa rakennushankkeissa. Myös projektinjohtopalvelun (PJP) hyödyntäminen on erinomainen mahdollisuus tuoda rakennuttamista ja tahtituotantoa lähemmäksi toisiaan käytännössä.

Joonas Lehtovaara työskentelee kehityspäällikkönä A-Insinöörien rakennuttamisen palveluissa. Hänen tahtituotantoa käsittelevä väitöskirjansa valmistui keväällä 2023.  Väitöstyössään Joonas tutki, miten tahtituotanto ja hajautettu päätöksenteko voitaisiin parhaiten valjastaa hankkeiden suorituskyvyn parantamiseen.

KIRJOITTAJA

Joonas Lehtovaara

Joonas Lehtovaara

kehityspäällikkö

rakennuttaminen

+358 40 522 5192 joonas.lehtovaara@ains.fi Espoo


"Tahtituotantoon perehtyessä jo ymmärrys menetelmän perusteista ja kiinnostus aiheeseen auttavat liikkeelle."

 

RAKENNUTTAJAN ROOLI TAHTITUOTANNOSSA

  • Hyötyjen arviointi ja oikean lähestymistavan valinta.
  • Tahtituotannon edellytysten varmistaminen ja eri osapuolten ottaminen mukaan hankkeen valmisteluun.
  • Tahtituotannon toteutuksen seuranta ja tukeminen, määriteltyjen tavoitteiden seuranta.
KYSY LISÄÄ