A-Insinoorit-neuvotteluhuone-kokous-Roope-Haimila-1
Asiantuntija-artikkelit

EPD-ympäristöselosteet rakennustuoteteollisuuden kilpailuvaltiksi 

Rakennuslupa edellyttää jo lähivuosina ilmastoselvitystä, ja hankkeiden hiilipäästöille on tulossa raja-arvot. Elisa Lindqvist kirjoittaa, miten tuotteiden ympäristö- eli EPD-selosteisiin nojataan vähähiilisessä rakentamisessa.

Tieto rakennustuotteiden ympäristövaikutuksista korostuu, kun rakennushankkeilta aletaan vaatia uuden rakentamislain mukaista ilmastoselvitystä vuonna 2025. Rakennushankkeiden hiilijalanjäljelle ollaan asettamassa myös raja-arvot. Kaikki tämä edellyttää läpinäkyvää tietoa hiilidioksidipäästöistä rakennuksen koko elinkaarelta: materiaalien valmistuksesta, rakennusvaiheesta ja käytöstä, sekä elinkaaren lopun vaiheista.

EPD tulee sanoista Environmental Product Declaration, ja sillä tarkoitetaan rakennustuotteen standardimuotoista kolmannen osapuolen verifioimaa ympäristöselostetta. Asia on monelle rakennusalan toimijalle vielä uusi – ja samalla hieno mahdollisuus erottua. Mutta miksi EPD-ympäristöselosteiden laadinta on noussut valokeilaan juuri nyt?

Suomessa ja muissakin Pohjoismaissa energiatehokkuus on parantunut sekä uudisrakennuksissa että korjauskohteissa. Lisäksi energiateollisuus on tehnyt paljon töitä päästöjen alentamiseksi. Siksi erityishuomiota on alettu kiinnittää toiseen merkittävään päästölähteeseen, tuotesidonnaisiin päästöihin, joita syntyy tuotteiden ja materiaalien valmistuksesta.

Rakennustuotteet muodostavat suuren osan rakentamisen päästöistä, ja rakentamiseen käytetään noin puolet maailman luonnonvaroista. Jos tuotteen valmistuksessa käytetään kierrätysraaka-aineita, päästöjä syntyy vähemmän ja samalla säästyy luonnonvaroja.

Rakennustuotteiden valmistajilla näytön paikka

Rakennustuoteteollisuudessa EPD-selosteet eivät ole täysin uusi juttu, mutta silti niitä kaivataan yhä monilta toimijoilta. Ympäristöselosteet ovatkin tuote-, laite- ja materiaalivalmistajille uusi kilpailuvaltti, näytön paikka ja mahdollisuus todistaa oman tuotteen ympäristöhyödyt.

Lisäksi EU:n komissio on antanut direktiiviehdotuksen vihreistä väittämistä, jolla tarkennetaan ympäristömainonnan pelisääntöjä, ja jonka tavoitteena on antaa tuotteiden (tai palveluiden) ympäristöominaisuuksista luotettavaa ja yhdenmukaista tietoa sekä vähentää niin sanottua viherpesua. EPD-selosteet vastaavat tähän direktiiviehdotukseen.

Tuotteiden valmistuksen negatiivisten ympäristövaikutusten pienentäminen tukee vähähiilistä rakentamista, säästää luonnonvaroja ja auttaa hidastamaan ilmastonmuutosta. Onkin vain ajan kysymys, milloin rakennushankkeissa aletaan suosia systemaattisemmin tuotteita, joiden vastuullisuus on todistettu EPD-selosteella. Siksi asia kiinnostaa rakennuttajia, kiinteistösijoittajia, urakoitsijoita ja suunnittelijoilta.

EPD:n tarkat päästötiedot päihittävät keskiarvot

EPD-selosteen ansiosta rakennushankkeessa tiedetään tarkalleen, miten tietyn tuotteen valitseminen vaikuttaa hankkeen elinkaaripäästöihin. Jos seloste puuttuu, rakennuslupavaiheen hiilijalanjälkilaskennassa joudutaan käyttämään yleistä päästötietokantaa ja sen keskimääräisiä arvoja, joissa on mukana 20 prosentin konservatiivisuuskerroin.

Kun siis rakennushankkeen hiilipäästöille ja muille elinkaariominaisuuksille aletaan asettaa hankekohtaisia raja-arvoja, vahvoilla ovat ne tuotevalmistajat, jotka voivat antaa tarkkaa päästötietoa geneeristen keskiarvojen sijaan. Vähähiilisen rakentamisen yleistyessä EPD-selosteiden tuoma kilpailuetu onkin selvä.

EPD-ympäristöselosteissa on yhä tulkinnanvaraa

Olen tutkinut EPD-selosteiden laatimista, tulkintaa ja hyödyntämistä vuonna 2022 valmistuneessa opinnäytetyössäni. Se osoitti, ettei tuotteiden keskinäinen vertailu ole helppoa edes silloin, kun EPD-seloste on saatavilla. Syynä on esimerkiksi se, että käytössä on eri standardiversioilla tehtyjä selosteita. Uusi versio EN 15804 -standardista tuli pakolliseksi kesällä 2022, mutta voimassa on myös vanhalla tehtyjä selosteita. EPD-selostehan on yleensä voimassa 5 vuotta kerrallaan.

Hankkeissa onkin oltava tarkkana sen suhteen, millä standardilla tuotteen EPD on laadittu. Lisähaastetta tuo, että EPD-selosteet voivat olla rakenteeltaan erinäköisiä. Lisäksi pitää tietenkin muistaa, ettei rakennustuotteita voi vertailla vain hiilijalanjäljen tai muiden ympäristöominaisuuksien mukaan – onhan toimivan tuotteen täytettävä  käyttökohteestaan riippuen myös monia muita teknisiä vaatimuksia, kuten lujuus tai lämmöneristävyys.

Ei riitä, että rakennustuotteelle vain laaditaan EPD-ympäristöseloste. Niitä täytyy myös osata tulkita oikein. Asiantuntijamme auttavat arvioimaan ja vertailemaan EPD-selosteita luotettavasti sekä asettamaan tuotteet paremmuusjärjestykseen kokonaisvaltaisesti. Lue lisää: EPD-ympäristöselosteen laatiminen

EPD-ympäristöseloste sisältää muutakin kuin päästötietoa

EPD-selosteen pohjana toimii elinkaariarviointi (LCA, Life Cycle Assessment), mikä on hyvin kattava tapa tarkastella tuotteen ympäristövaikutuksia. Ilmastopäästöjen lisäksi huomioon otetaan monia kestävän kehityksen näkökulmia, kuten

  • luonnonvarojen ehtyminen
  • vesien rehevöityminen
  • resurssiviisaus ja kiertotalous (esim. uusiomateriaalien käyttö).

A-Insinöörien asiantuntijoilla on tietotaitoa rakentamisen koko arvoketjusta. Autamme avaamaan ympäristöselosteen sisällön rakentamisen eri osapuolille, jolloin EPD-selosteet tukevat sekä tuotevalmistajan vastuullisuutta että rakennushankkeen vastuullisuustavoitteiden asettamista, investointipäätöstä ja hankintoja. Suunnittelijoille EPD-seloste antaa lisätietoa siitä, minkälaisilla ratkaisuilla hankkeen kestävyys- ja vastuullisuustavoitteet voidaan saavuttaa.

EPD-ympäristöselosteista puhutaan usein uudisrakentamisen yhteydessä, mutta vastuullisesti tuotetut rakentamistuotteet ja materiaalit ovat yhtä tärkeitä korjausrakentamisessa. Tuotevalinnat ovat tapa osoittaa ympäristövastuuta ja tehdä hyviä päätöksiä.

Kirjoittaja Elisa Lindqvist toimii A-Insinöörien kestävän rakentamisen asiantuntijana korjaussuunnittelun palveluissa. Hän on erikoistunut EPD-prosessien lisäksi hiilijalanjäljen laskentaan, elinkaariarviointeihin ja kiertotalouteen. 

KIRJOITTAJA

Elisa Lindqvist

Elisa Lindqvist

kestävän rakentamisen asiantuntija

korjaussuunnittelu ja asiantuntijapalvelut

+358 41 730 6756 elisa.lindqvist@ains.fi Turku


"Vähähiilisen rakentamisen yleistyessä EPD-selosteiden tuoma kilpailuetu on selvä."

 

RAKENNUSTUOTTEEN VALMISTAJA

EPD-ympäristöselosteet kertovat tuotteen valmistukseen liittyvistä vähiten sekä eniten päästöjä aiheuttavista raaka-aineista ja tuotantoprosessin vaiheista. Läpinäkyvyys mahdollistaa kilpailuedut, kustannussäästöt ja oman toiminnan kehittämiseen.

RAKENNUTTAJAT JA KIINTEISTÖSIJOITTAJAT

Rajaamalla rakennushankkeen materiaalivalinnat vain tuotteisiin, joilla on EPD-seloste, päästään hiilijalanjälkilaskelmissa yleensä paitsi tarkemmalle myös matalammalle päästötasolle kun silloin, kun laskelmissa nojaudutaan yleiseen dataan.

RAKENNUSURAKOITSIJAT

EPD-ympäristöselosteet antavat tietoa vastuullisista vaihtoehdoista. Tieto tuo varmuutta myös uusien rakennusmateriaalien ja tuotteiden käyttöönotossa.

SUUNNITTELIJAT

EPD-ympäristöselosteet auttavat vertailemaan ja valitsemaan rakennustuotteita, ja suosimaan tai suosittelemaan ympäristövastuullisia suunnitteluratkaisuja.
TUTUSTU PALVELUUN