Monte Carlo -simuloinnilla rakennushanke kustannuksineen harkitusti maaliin

Rakennushankkeen onnistuminen ei ole suunnittelematonta, yksilösuoritteista rallia eikä arvaamatonta rulettia, vaan hankkeen osapuolten yhteistyön saumaton lopputulos, johon voidaan vaikuttaa monella tavalla. Hankkeen riskien ja kustannusten hallinta ovat tärkeimpiä asioita, jotta maaliviiva ylitetään kunnialla. A-Insinööreillä on kehitetty Monte Carlo -menetelmää hyödyntävä työkalu, jolla rakennushankkeen kustannuksiin kohdistuvat riskit ja mahdollisuudet voidaan tunnistaa, analysoida ja havainnollistaa.

Realistisen tavoitekustannuksen asettaminen ja siinä pysyminen edellyttävät asiantuntemusta ja myös aktiivista kustannusohjausta koko hankkeen ajan. Jotta kustannusohjaus onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla, on olennaista tietää, mihin asioihin erityisesti ohjaustoimenpiteet ja seuranta tulee kohdistaa. Kustannusriskien tunnistaminen ja niiden seuranta näyttelevätkin tärkeää osaa rakennushankkeen kustannusten hallinnassa, jotta pelimerkit eivät lopu alkuunsa.

Rallikuski ennakoi riskit, uhkapeluri ehkä ei

Jotta voidaan arvioida hankkeen kustannukset realistisesti ja asettaa hankkeelle oikea tavoitekustannus, on tärkeää tunnistaa minkälaisia ja -suuruisia riskejä hankkeen eri tekijöihin kohdistuu. Kustannusarvion laadinnan yhteydessä on hyödyllistä analysoida järjestelmällisesti hankkeeseen liittyvät kustannusriskit. Riskianalyysia voidaan hyödyntää esimerkiksi kustannusarvion luotettavuuden arvioinnissa, hankevarausten asettamisessa ja kustannusohjaustoimenpiteiden kohdentamisessa.

Taloudellista ajoa ilman turhia kierroksia

Rakennushankkeen kustannusriskien tunnistaminen on olennaista hankkeen onnistumisen kannalta, mutta hankkeen eri tekijöihin kohdistuu myös paljon mahdollisuuksia, joihin liittyvä säästöpotentiaali on yhtä tärkeää tunnistaa. Riskianalyysilla saadaan hankkeen kustannusohjaus kokonaisvaltaisesti hallintaan, kun saavutetaan hyvä käsitys sekä kustannuksia mahdollisesti nostavista että laskevista tekijöistä ja niiden vaikuttavuudesta hankkeen kokonaiskustannusarvioon.

A-Insinööreillä kehitetty Monte Carlo -menetelmää hyödyntävä työkalu mahdollistaa hankkeen kustannusriskien järjestelmällisen analysoinnin. Työkalua on käytetty hyvin kokemuksin muun muassa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tulevaisuuden sairaala – OYS 2030 -uudistamisohjelman osahankkeissa esimerkiksi kustannusarvion riskisimulointiin ja tavoitekustannusarvioiden luotettavuustarkasteluihin.

Kustannusriskien ja -mahdollisuuksien simulointia varten hankkeesta tehdään riskianalyysi, jossa hyödynnetään hankkeen eri osapuolten arvokasta asiantuntemusta.

Monte Carlo -työkalulla simuloidaan hankkeen menestystekijöihin kohdistuvat eri riskiskenaariot, jonka tuloksena saavutetaan hyvä käsitys projektin kokonaisepävarmuudesta, kustannusarvion toteutumisen todennäköisyydestä ja tärkeimmistä epävarmuuden lähteistä. Myös hankkeeseen liittyvä positiivinen kustannusten säästöpotentiaali tunnistetaan ja hyödynnetään.

A-Insinöörien Monte Carlo -menetelmää hyödyntävä työkalu mahdollistaa hankkeen kustannusriskien järjestelmällisen analysoinnin.

Monte Carlo -analyysin arvio hankkeen loppukustannuksista

Kuva: Esimerkki analyysilla tuotetusta tuloskuvaajasta

Kustannusriskien simulointi Monte Carlo -menetelmällä tuo merkittävää lisätietoa hankkeen olennaisimpiin menestystekijöihin liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista. Riskianalyysin perusteella hankkeen kustannusohjaus saa uutta polttoainetta, varmuutta ja vääntöä ja sen lopputuloksena tiedetään tarkalleen, mihin seuranta ja ohjaustoimenpiteet tulee kohdistaa. Rakennushankkeen menestys syntyy analysoidusta tiedosta, joka helpottaa ja vahvistaa hankkeen eri osapuolten yhteistyötä.

Onnistunut rakennushanke ansaitsee lopussa hieman kuplivaa!

Voiton kunniaksi!

 

Monte Carlo -simuloinnista on hankkeessamme selvää hyötyä, kun saamme analysoitua tietoa siitä, mihin olennaisimmat kustannusriskit kohdistuvat. Tämä on auttanut erityisesti suunnitteluresurssien kohdentamisessa, hankevarausten asettamisessa ja hankkeen kustannusohjauksessa. Monte Carlo -simulaatiota tullaan jatkamaan koko hankkeen ajan ja sitä tullaan käyttämään muissakin hankkeissamme.

Kari-Pekka Tampio, ohjelmajohtaja

Tulevaisuuden Sairaala - OYS 2030 -uudistamisohjelma