Asetus rakennuksen ääniympäristöstä – mikä muuttuu?

Osa 4: Ohje täydentää ja selittää ääniympäristöasetusta

Rakennusten akustisia olosuhteita koskevasta asetuksesta kertovassa blogissani  olen aiemmin kertonut muutoksista, joita asetus 796/2017 rakennuksen ääniympäristöstä tuo aiempiin määräyksiin verrattuna. Ympäristöministeriö on julkaissut kesäkuussa ohjeen, joka täydentää ja selittää asetuksessa kerrottuja asioita. Ohje on tarkoitettu kaikille rakennushankkeen osapuolille, erityisesti rakennushankkeeseen ryhtyville, suunnittelijoille, urakoitsijoille ja rakennusvalvontaviranomaisille.

Ohjeen keskeinen sisältö jakautuu kymmeneen päälukuun. Kunkin luvun ja alaluvun yhteydessä on viitattu asetuksen pykälään, mikä tekee ohjeen ja asetuksen lukemisesta rinnakkain sujuvaa ja yksikäsitteistä. Asetuksen myötä rakentajille on esitelty esimerkiksi uusia ääneneristävyyden ja puheenerotettavuuden mittalukuja, jotka ohjeessa on määritelty tarkemmin sanallisesti sekä viittauksin mittausstandardeihin.

Ohje ei ole siinä määrin viranomaisia, suunnittelijoita tai muita hankkeen osa puolia sitova kuin asetus. Se kuitenkin edustaa ympäristöministeriön näkemystä hyvästä rakentamistavasta. Vaihtoehtoisia suunnittelu- ja toteutustapoja on mahdollista käyttää, mihin asetuksen 3 §:ssä määritelty tapausharkintamenettelykin antaa mahdollisuuden. Keskeistä on se, että suunnittelussa käytettävät menetelmät ovat dokumentoitavissa.

Määritelmiä, täydennyksiä ja täsmennyksiä

Ohje täsmentää ja selventää monia keskeisiä asetuksen kohtia. Asetus esimerkiksi määrittelee majoitus- ja potilashuoneiden ääneneristysvaatimukset. Ohjeessa todetaan, että majoitus- ja potilashuoneilla tarkoitetaan tiloja, jotka rinnastuvat käyttötarkoitukseltaan asuntoihin. Tällaisia ovat esimerkiksi huoneistohotellit tai potilashuoneet, joissa on kaikki asumiseen tarvittavat varusteet eli kylpyhuone ja keittomahdollisuus. Potilashuoneella ei tarkoiteta esimerkiksi tutkimus- ja vastaanottohuoneita, joissa ollaan lyhytaikaisesti.

Asetuksessa ei anneta ääneneristysvaatimuksia asuntojen, majoitus- ja potilashuoneiden lisäksi kaikille soveltamisalassa oleville tiloille. Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat kuitenkin opetus-, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilat. Ohjeessa näiden tilojen ilma- ja askelääneneristävyydelle on annettu ohjearvot. Nämä vastaavat pääsääntöisesti tasoa, joka on ollut hyvän rakentamistavan mukaista aiemminkin. Joissakin ohjearvoissa on otettu huomioon uusin tutkimustieto riittävästä ääneneristävyydestä, kuten toimistohuoneille asetetussa ilmaääneneristävyyden ohjearvossa.

Asetuksen soveltamisalassa on uusi käsite, ääniolosuhteet, joilla tarkoitetaan erilaisia akustisia tekijöitä, jotka vaikuttavat erityisesti puheenerotettavuuteen esimerkiksi luokkahuoneissa tai muissa puhetiloissa tai puheen synnyttämään häiritsevyyteen esimerkiksi avotoimistoissa.

Ääniympäristöohjeessa puheenerotettavuudelle on annettu suunnittelukriteeriksi uusi mittaluku, puheensiirtoindeksi STI. Puheensiirtoindeksi ottaa huomioon tilan kaiunnan, jonka kriteeriksi on annettu myös jälkikaiunta-aika, taustaäänitason puhetta peittävän vaikutuksen sekä äänenvoimakkuuden. Puheensiirtoindeksin arvo 0 tarkoittaa, että yhdestäkään tilassa luetellusta tavusta ei saada selvää ja 1, että kaikista tavuista saadaan selvää. Puhetiloissa puheensiirtoindeksille on asetettu pienin sallittu arvo. Avotoimistoille on annettu suurin sallittu arvo. Se perustuu puheen aiheuttamaan häiritsevyyteen, joka haittaa keskittymistä työhön.

Ääniolosuhteilla tarkoitetaan erilaisia akustisia tekijöitä, jotka vaikuttavat erityisesti puheenerotettavuuteen esimerkiksi luokkahuoneissa tai muissa puhetiloissa tai puheen synnyttämään häiritsevyyteen esimerkiksi avotoimistoissa.

Suunnittelijoiden kelpoisuus

Rakennusten ääniympäristön suunnitteluun ja toteutukseen liittyen ohje kiinnittää huomiota suunnittelijoiden kelpoisuuteen ja akustisen suunnittelutehtävän vaativuusluokkaan. Rakennushankkeen akustinen suunnittelija on ilmoitettava rakennuslupaa haettaessa silloin, kun suunnittelutehtävä on vaativa tai poikkeuksellisen vaativa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että hankkeen akustisella suunnittelijalla on vaativuusluokkaa vastaava suunnittelijakelpoisuus.

Suunnittelutehtävän vaativuuden arvioinnissa voidaan käyttää apuna FISE Oy:n määritelmiä erilaisten akustiikkasuunnittelutehtävien vaativuudesta . Myös suurimpien kaupunkien rakennusvalvonnan laatimissa lomakkeissa on ohjeita akustiikkasuunnittelijan ilmoittamiseksi rakennushankkeessa.

Lue koko blogisarja!

Osa 1: Ääniympäristöä koskevat määräykset käyttäjälähtöisiksi
Osa 2: Oppaista tukea ja selvennystä ääniympäristöasetukseen
Osa 3: Askelääneneristävyyden arvioimiseksi mitattava taajuusalue laajenee
Osa 4: Ohje täydentää ja selittää ääniympäristöasetusta